Lasersäkerhet och teori - utbildningar

Strålande kurser.

Laser används idag inom många olika områden - inom bearbetning, medicin/kirurgi, kommunikation, analys, byggnadsverksamhet, vid högskolor/universitet, industrilaboratorier och mätning. Nya användningsområden tillkommer hela tiden och tekniken är i stark utveckling. Genom en hög strålningstäthet kan lasern skada biologisk vävnad i såväl ögon som i hud.

Att arbeta med och använda laser kräver en del kunskap om dess egenskaper och risker. Kunskap om vilken laserklass som gäller ger instruktioner om hur man ska skydda ögon och hud. Laserstrålning kan orsaka antändning/brand vid höga effekter. Att arbeta med laser på ett säkert sätt kräver därför kunskap om laserstrålningens speciella egenskaper och risker. Både Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver dokumenterad kompetens för en säker hantering. Myndighetskraven utvecklas allt eftersom de internationella kunskaperna ökar om skadeverkningar vid långvarig användning av laser.

Lasern har hög strålningstäthet. Laserstrålningen finns inom hela området för optisk strålning från ultraviolett till infrarött. Lasrarna klassificeras enligt gällande världsstandarder i 7 riskklasser med klass 1 som ofarlig och klass 4 som mycket farlig. Denna klassificering möjliggör en förenklad riskbedömning vid arbete med laser.

För att arbeta med laser på ett säkert sätt krävs därför kunskap om laserstrålningens speciella egenskaper och risker. Både Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver dokumenterad kompetens för en säker hantering. Från 1980 har det funnits speciella laserföreskrifter i Sverige, utgivna av Strålsäkerhetsmyndigheten. Arbetsmiljöverket föreskriver också krav på laserarbete. Myndighetskraven utvecklas allteftersom de internationella kunskaperna ökar om skadeverkningar vid långvarig användning av laser.

Vi erbjuder både stöd och utbildning när det gäller lasertillämpningar, laserbearbetning, lasersäkerhet, service eller applikationer.

lasersafetyguide_200
  • Awareness - Laserkunskap, generell processteori och säkerhet
  • Awareness+laserteori - Laserkunskap, generell processteori, säkerhet och riskanalys
  • Lasersäkerhet för ansvariga och integratörer
  • Laserserviceutbildning per lasermodell
  • Maskinunderhåll och programmeringskunskap

Öppna kurser

De öppna kurserna vänder sig till användare av laserbearbetningsutrustning. Kurserna tar upp allmängiltig information om laser, laserbearbetning och lasersäkerhet, samt säkerhet vid arbete med typiska laserbearbetningsutrustningar.

Företagsinterna kurser

Företagsinterna kurser kan anpassas efter de önskemål ni har, den utrustning ni använder, samt de arbetsmiljörutiner ni använder. Vid nyinförande av lasersäkerhetsrutiner på företaget kan rådgivning, riskanalys och utbildningar sättas samman till en sammanhängande helhet som ger en heltäckande grund för god lasersäkerhet.